Home Consultations Consultation update / Diweddariad ymgynghoriad

Consultation update / Diweddariad ymgynghoriad

by 2aik4

 

Participate Vale Email Header

Cymraeg isod

Dear resident,

Following public consultation, consideration by scrutiny committees and engagement with other stakeholders, the budget for 2024/25 was agreed at Full Council on March. 

Upon receiving the Welsh Government’s Settlement announcement in December, the Council was facing financial pressures totalling £38 million.

Having taken initial steps to address this shortfall, further £7.million-worth of savings are needed to bring expenditure in line with income.The Council has agreed budget to:

  • Protect services that support our youngest and oldest residents, as well as those with additional needs
  • Find new and innovative ways to deliver our services and better serve our residents
  • Keep Council Tax below Welsh average with an increase of 6.7%
  • Increase charges to some services in line with inflation

Thank you for having your say in the budget consultation 2024/25.


Whitmore Bay WinterWe are currently consulting on proposals to renew our existing Public Space Protection Orders for controlled alcohol zones and dog controls. Please visit Public Space Protection Orders | Participate Vale (valeofglamorgan.gov.uk) to find out more and have your say.

This consultation will close on 25 March.


Annwyl preswylydd,

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, ystyriaeth pwyllgorau craffu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid eraill, cafodd gyllideb ar gyfer 2024/25 ei chytuno yng nghyfarfod Cyngor Llawn ar Mawrth.

Roedd Cyngor yn wynebu pwysau ariannol gwerth £38 miliwn yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar setliad ym mis Rhagfyr.

Ar ôcymryd camau cychwynnol fynd i’r afael â‘r diffyg hwn, mae angen gwerth £7.miliwn arall arbedion ddod â’gwariant yn unol â’incwm.

Mae’r Cyngor wedi cytuno ar gyllideb i:
  • Ddiogelu gwasanaethau sy’n cefnogi ein preswylwyr ieuengaf hynaf, yn ogystal â‘r rhai ag anghenion ychwanegol
  • Dod hyd ffyrdd newydd ac arloesol ddarparu ein gwasanaethau gwasanaethu ein trigolion yn well
  • Cadw’Dreth Gyngor islaw cyfartaledd Cymru gyda chynnydd 6.7%
  • Cynyddu ffioedd am rai gwasanaethau yn unol â chwyddiant
Diolch am ddweud eich dweud yn ein hymgynghoriad ar gyllideb 2024/25 .

Ar hyn bryd rydym yn ymgynghori ar gynigion adnewyddu ein Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus presennol ar gyfer parthau alcohol rheoledig rheolaethau n. Ewch Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus | Cymryd Rhan y Fro (valeofglamorgan.gov.uk) ddarganfod mwy dweud eich dweud.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ar 25 Mawrth.

You may also like

About Us

Vale 50+ Strategy Forum is a proactive public engagement group, working tirelessly to ensure that older people’s opinions and views are taken into account in all local and national strategic and operational planning.

Vale 50+ Strategy Forum
logo vale50plus

Enter your username and password to log into your account